shopping_cart Kosár 0

Általános Szerződési feltételek

Bevezetés, fogalmak definiciói

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a 3D Model Hungary Kft. (2000 Szentendre, Körte utca 14, adószám: 25924246-2-13, a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett csirkekelteto.hu oldal (a továbbiakban Weboldal, vagy Webáruház) igénybe vevője általi használatának feltételeit tartalmazza.

Az alábbi fogalmak a jelen ÁSZF -ben a következők szerint értelmezendők:

Felhasználó: az a természetes személy vagy jogi személy, aki a Weboldall tartalmához hozzáfér;

Vásárló: az a Felhasználó, aki a Weboldalon keresztül megrendelést adott le.

A Webáruházat az Üzemeltető az általa forgalmazott termékek interneten keresztül történő értékesítése érdekében üzemelteti. A Webáruház működtetése elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül.

A Webáruház igénybevételével történő vásárlások kapcsán a fogyasztóknak lehetőségük van az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform igénybevételére az ec.europa.eu/odr címen.

A Webáruházban feltüntetett termékek és árak

A Vásárló a Webáruház aktuális termékkínálatában szereplő termékeket rendelheti meg az Üzemeltetőtől.

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

A Termékek mellett az adott időpontban érvényes bruttó ár szerepel, amely végső eladási árnak tekintendő.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árra, akkor az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

A termékek megrendelése

A Vásárló a Webáruház megfelelő, tematikusan rendszerezett oldalainak használatával választhatja ki a megrendelni kívánt termékeket.

A megrendelések leadására minden nap 00:00 óra és 24:00 óra között van lehetőség.

A Vásárló az általa megvásárlásra kijelölt termékek körét és mennyiségét a bevásárlókosár tartalma alapján folyamatosan ellenőrizheti, illetve módosíthatja.

A megrendelési folyamat véglegesítését a Vásárló a Webáruház „Pénztár” gombjára kattintásával kezdeményezheti.

A Pénztárban a Vásárlónak meg kell adnia azt a szállítási címet, amelyen a megrendelt termékeket át kívánja venni, továbbá köteles megadni egy számlázási címet is. Megrendelésenként csak egy szállítási cím adható meg, a megrendelt termékek kiszállítása kizárólag Magyarország területén lehetséges. A megadott szállítási címtől a számlázási cím eltérő lehet. Abban az esetben, ha a Vásárló a Regisztráció során megadta már ezeket az adatokat, ezek automatikusan kitöltésre kerülnek, melyet természetesen vásárlásonként módosíthat.

A Vásárló által elérhető fizetési és kiszállítási módokat a Fizetés/Szállítás dokumentum tartalmazza.

A Vásárló a fizetési mód kiválasztását követően, a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintással véglegesíti megrendelését.

A megrendelést követően az Üzemeltető automatikus visszaigazoló üzenetet küld a vásárló részére, amiben az Üzemeltető igazolja, hogy a Vásárló megrendelése az Üzemeltetőhöz megérkezett. Amennyiben az automatikus visszaigazoló üzenetet a Vásárló nem kapja meg, úgy előfordulhat, hogy valamilyen technikai hiba folytán a megrendelése nem érkezett be az Üzemeltetőhöz. Ilyen esetekben javasolt, hogy a Vásárló a Üzemeltető ügyfélszolgálatánál érdeklődjön megrendelésének az Üzemeltetőhöz történő beérkezéséről.

A megrendelt termékekről az Üzemeltető az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („Áfa tv.”) 175. § paragrafusának megfelelő elektronikus számlát állít ki a Vásárló részére (Elektronikus Számla). Az Elektronikus Számla a Vásárló részére e-mail útján kerül közlésre, a megrendelt termékeket tartalmazó csomagnak a Vásárló részére történő kiszállítását megelőzően.

A megrendelés aktuális állapota mindenkor megtekinthető a Vásárló Saját Fiókjába történő belépéssel.

A szerződés létrejötte, jellemzői
Az Üzemeltető által a megrendelésről az előző pontban említett tájékoztató levele a megrendelés hatályos elfogadásának minősül, és szerződés (Szerződés) jön létre a megrendelt termékek vonatkozásában a Vásárló és az Üzemeltető között. A Szerződés alapján az Üzemeltető eladja a megrendelt termékeket a vásárlónak, valamint azok elszállításáról is gondoskodik a Vásárló által megjelölt szállítási címre. A Szerződés alapján a Vásárló köteles a megrendelt termékeket átvenni, valamint a megrendelt termékek vételárát és szállítási költségét megfizetni. A jelen pontban foglalt kötelmek az adott szolgáltatás teljesítésével szűnnek meg.

A Szerződés határozott időre szól és megszűnik, ha az előző pontban meghatározott, valamint a Szerződésből fakadó egyéb kötelmek megszűnnek, és a felek egyike sem él elállási jogával. A Szerződést megszünteti, ha valamelyik fél a Szerződésben foglaltak szerint gyakorolja elállási jogát. A Szerződés megszűnése vagy megszüntetése a Szerződésből fakadó jótállási igényeket nem érinti.

.A Szerződés távollevők között, magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül, amely nem minősül írásba foglaltnak és nem kerül iktatásra.

Elállási jog gyakorlása

Amennyiben a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak minősül (Fogyasztó Vásárló), úgy jogában áll a termékek átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül, indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. A Fogyasztó Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

A Fogyasztó Vásárló elállási jogát írásban gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni a termékek átvételétől számított tizennégy (14) napon belül. Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó Vásárló e-mailben közvetlenül is megküldheti az Üzemeltetőnek az info@3d-model.hu e-mail címre. A Fogyasztó Vásárlónak az elállási nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy a Fogyasztó Vásárló elállási jogát mely megrendelt termék vonatkozásában kívánja gyakorolni, köteles továbbá megjelölni nevét, címét, a megrendelés időpontját, valamint a nyilatkozatának keltét, a megrendelés egyedi azonosítóját. Amennyiben a megrendelés egyedi azonosítója nem áll a Fogyasztó Vásárló rendelkezésére úgy az elállási nyilatkozatban a megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat szükséges feltüntetni. Az elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatminta alapulvételével is gyakorolható, de ebben az esetben is fel kell tüntetni a megrendelés egyedi azonosítóját (ennek hiányában pedig a megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat).

Amennyiben a Vásárló eláll a Szerződéstől, úgy a megrendelt terméket sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell csomagolnia és vissza kell küldenie logisztikai partnerünkhöz a következő címre:
Whitefish Logisztika Kft.
2051 Biatorbágy
Verebély László utca 2. 118-as rámpa
+36703039011
info@whitefish.hu
A garantált kézbesítéshez minden esetben szükségünk van minden fenti információ megadására!
A megrendelt termék visszaküldésének határideje az elállási nyilatkozat e-mailben történő megküldésének napjától, vagy a postai úton megküldött elállási nyilatkozat Üzemeltető általi kézhezvételétől számított tizennégy (14) nap.

A Fogyasztó Vásárló elállása esetén, a megrendelt termékek az Üzemeltetőhöz történő visszajuttatásának költsége (ideértve különösen a postai díjakat) a Fogyasztó Vásárlót terheli. A visszaküldött termék vételárát és szállítási költségét az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét, vagy a megrendelt termék visszaküldésének Fogyasztó Vásárló általi hitelt érdemlő igazolását követő 14 (tizennégy) napon belül a Fogyasztó Vásárlóval egyeztetett módon fizeti vissza. Az Üzemeltető a visszatérítés összegét mindaddig visszatarthatja, amíg a megrendelt terméket vissza nem kapja, vagy a Fogyasztó Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy a megrendelt terméket visszaküldte.

Az Üzemeltetőnek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

Az Üzemeltető követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

Jótállás

A Fogyasztó Vásárló az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékek tekintetében az Üzemeltető hibás teljesítése esetén jótállási igényt érvényesíthet a Termék átvételét követő 1 (egy) éven belül.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Fogyasztó Vásárló részére történő átadásával kezdődik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó Vásárló:
elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Üzemeltetőnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Fogyasztó Vásárlónak okozott érdeksérelmet.

Ha az Üzemeltető a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztó Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a z Üzemeltető költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Fogyasztó Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Üzemeltető köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Üzemeltetőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Üzemeltetőt terhelik.

Az Üzemeltető jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Információ, reklamáció, panaszkezelés
A Vásárló a Webáruház működésével, a Megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg az Üzemeltetőt:

Levelezési cím: 2000 Szentendre, Körte utca 14
Elektronikus levelezési cím: info@3d-model.hu
Telefonszám: +36706767577

A telefonon tett panaszokat az Üzemeltető azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja. Online Bankkártyás Fizetés esetén, a bankkártya és az Internetes Fizetőfelület használatával kapcsolatos kérdések, panaszok a Vásárló számlavezető bankja és az OTP Mobil Kft. hatáskörébe tartoznak. Az Üzemeltetőhöz beérkező ilyen kérdéseket, panaszokat az Üzemeltető haladéktalanul továbbítja az OTP Bank felé.

Az Üzemeltető a Vásárló által szóban tett vagy a Vásárló álláspontja szerint az Üzemeltető által nem kielégítően kezelt panaszokra, valamint az írásban tett panaszokra egyaránt azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

Amennyiben a panaszkezelési tevékenység nem a Vásárló megelégedésére történt, vagy a Vásárló panasza elutasításra került, a Fogyasztó Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (Kamara) mellett működő Békéltető Testület előtt eljárást kezdeményezhet. A Résztvevő a www.bekeltetes.hu honlapon tájékozódhat az egyes békéltető testületek illetékességi területéről.

Amennyiben az Üzemeltető a panaszkezelés során megsértette a Fogyasztó Vásárló számára biztosított jogokat, a Fogyasztó Vásárló a lakóhelye szerint illetékes fővárosi, vagy megyei kormányhivatalhoz fordulhat. A fővárosi kormányhivatal, illetve a megyei kormányhivatalok elérhetősége a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek linken található honlapon található meg. Amennyiben a Fogyasztó Vásárló panaszával Békéltető Testület eljárását kívánja kezdeményezni, úgy erre az alábbi szervnél van lehetősége:

Pest Megyei Békéltető Testület
• Székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
• Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 81
• Telefon: +36 1 2690 703
• Email: pmbekelteto@pmkik.hu
• Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/

Vegyes Rendelkezések
Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet a Weboldal erre a célra szolgáló felülete vagy az Üzemeltető által küldött hírlevél tartalmazhat. A módosítást követően a Weboldal használata a jelen ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

A Vásárló az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Weboldal teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, az Üzemeltetőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A z Üzemeltető az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden, a Weboldalat-, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, és az e támadásokból eredő meghibásodások estére.

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Adattovábbítás
Tudomásul veszem, hogy a(z) 3D MODEL HUNGARY Kft.
(székhely : 2000 Szentendre, Körte utca 14.) adatkezelő által a(z) https://www.csirkekelteto.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email, telefon, számlázási cím, szállítási cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff